کوبا: بخش‌هایی از تحریم‌ها که به نفع آمریکا بوده لغو شده است