دایی: شاید ما سعودی هستیم که پنالتی‌های ما را نمی‌گیرند!