سیل در ویتنام حداقل 11 تن را کشت و بیش از 27 هزار خانه را زیر آب برد