آخرین رایزنی های العبادی درباره جنگ موصل/ گروه نظارتی برای آوارگان تشکیل شد