اولویت بانک‌ها باید حل مشکل واحدهای کوچک و متوسط باشد