جاده های ابریشم سرچشمه های پیوند ملتها، فرهنگها و تمدنها هستند