فرصت های سرمایه گذاری استان مرکزی در آستانه سفر دولت بررسی شد