گوترش: موضوع سوریه باید در دستور کار سازمان ملل قرار گیرد