ویسی: در سپاهان هیچ چیز سر جایش نیست/ تا این افراد باشند چیزی درست نمی‌شود