حرکت وضعی زمین عامل محدود شدن عملکرد لرزش گیر دوربین ها به 6.5 گام است