نوری المالکی بر حضور نیروهای الحشد الشعبی در عملیات موصل تاکید کرد