لغو تحریم های آمریکا تاکنون بیشتر به نفع واشنگتن بوده است