دیدگاه کدخدایی درباره بندهای سیاست‌های کلی انتخابات