نشست هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه ششم با فرمانده نیروی انتظامی