سران آفریقا خواستار اجماع برای مقابله با راهزنی دریایی هستند