انتقال بیش از 100 نفر از مجروحان حمله هوایی عربستان به مراسم ختم در صنعا