گوترش: سوریه اولویت اصلی است/عوامل اصلی بحران سوریه برای توقف جنگ سازش کنند