مهاجری: تعداد بازی‌های تدارکاتی تیم‌ها بیشتر از بازی‌های رسمی‌شان است!