روایتی از هدیه دادن ظریف به کری: به مینیاتور ایرانی دقت کن آقای کری!