ائتلاف احزاب حاکم، چپ گرا و میانه روها اکثریت سنای جمهوری چک را حفظ کردند