صدها نیروی ویژه ارتش عراق در اطراف موصل مستقر شدند