ایرباس ده هزارمین هواپیمای خود را تحویل مشتریانش داد