جهانگیری: ارباب رجوع باید از حقوق و احترام کافی برخوردار باشند