نوری المالکی: حضور نیروهای الحشد الشعبی در عملیات موصل یک ضرورت است