ائتلاف متجاوز سعودی نتایج تحقیقات درباره حمله به صنعا را پذیرفت