ثبت نام کنندگان سرشماری اینترنتی از 19 میلیون نفر گذشت