وضعیت ارتباطات و حمل و نقل بزرگترین مشکل توسعه کردستان