اطلاعیه دبیرخانه‌ی هیات نظارت بر مطبوعات درباره‌ی یک انتخابات