اعتراض ها به اسکان پناهجویان کاله در شهرهای فرانسه ادامه دارد