آمادگی شهرداری تهران برای انتقال تجارب ساخت مترو به همتایان کلمبیایی