سخنگوی ارشاد: امیدوارم دولت یکی از بهترین وزرای خود را از دست ندهد/ استعفایی به طور «رسمی» تقدیم نشده