موفق الربیعی: احتمال حمله به نیروهای ترکیه در موصل وجود دارد