امضای 16یادداشت تفاهم همکاری در دیدار رهبران روسیه و هند