پرداخت هزار و ۱۰۰میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران