ال جی سفرهای تحقیقاتی به خارج از کشور را برای دانشجویان ایرانی ممکن می کند