امیر پوردستان: نیروی زمینی ارتش با آمادگی کامل پاسخگوی هر تهدیدی در منطقه است