میرزایی نیکو: قوانین انتخاباتی از این پس باید با سیاست های کلی انتخابات تطابق داشته باشند