تاکید اتحادیه آفریقا بر برقراری امنیت پایدار در سومالی