حضور حدود 9 هزار نیروی اهل تسنن در عملیات آزادسازی موصل