تاکید گروه های مدافع حقوق بشری برلزوم اقدام سازمان ملل علیه اسرائیل