اختصاص 5 میلیارد تومان برای توسعه کسب و کارهای کوچک و در راستای حفاظت از اکوسیستم‌های طبیعی