استقبال خوب مشهدی‌ها و ناراحتی بختیار رحمانی از تعویض