ورود بخش خصوصی برای تجهیز آزمایشگاه‌های استاندارد نیازمند مشوق است