شواهد و قرائن حکایت از تداوم سیاست‌های خصمانه در منطقه دارد