مدعیان مبارزه با داعش حامیان تروریستها/ همراه مظلومان یمن هستیم