عامل مهمی که می تواند وضعیت جنگ در سوریه را تغییر دهد