موانع سر راه بانک مرکزی ایران برای کنترل بازار پولی / 7هزار موسسه مالی بدون مجوز در کشور وجود دارد