بندهای 18گانه سیاستهای کلی انتخابات نشان از دوراندیشی رهبر معظم انقلاب دارد