شماری از مجروحان بمباران مراسم ختم صنعا به کشورهای دیگر اعزام می شوند