تیم کوک: واقعیت افزوده باید تعاملات انسانی را تقویت کند